ขอบเขตการให้บริการติดตั้งประตู วงกบ ชุดชาร์ป ชุดซิงค์ และผนังห้องน้ำ

 1. พื้นที่ให้บริการ
  1.1 เขตบริการติดตั้ง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
  1.2 มีบริการติดตั้งนอกเขตพื้นที่บริการ โดยคิดค่าเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 2. การเตรียมพื้นที่หน้างาน

  2.1 ลูกค้าจะต้องเตรียมช่องปูนและฉาบเรียบ โดยช่องปูนจะต้องได้ขนาดตามที่สั่งสินค้าเท่านั้น

  2.2 พื้นหน้างานมีการปรับพื้น ปูกระเบื้อง ทำธรณี รวมไปถึงการติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ส่วนควบ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทางทีมบริการติดตั้งจึงจะเข้าสำรวจ ตรวจสอบ วัดพื้นที่หน้างาน และให้บริการติดตั้ง

  2.3 พื้นที่หน้างานลูกค้าจะต้องไม่มีการปรับเปลี่ยนพื้นหรือขนาดช่องปูนหลังจากทีมบริการติดตั้งเข้าวัดขนาด ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่หน้างาน

  2.4 เตรียมช่องทางเดินทำการขนย้ายสินค้าเข้าและออกพื้นที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง หากเกิดความเสียหายของทรัพย์สินโดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจากทีมบริการติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

  2.5 กรณีที่ต้องนำสินค้าวางไว้ที่หน้างาน ลูกค้าต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางสินค้า และพื้นที่นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        2.5.1 ไม่โดนแดด  

        2.5.2 ไม่โดนฝน  

        2.5.3 ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง  

        2.5.4 ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อสินค้า

 3. การให้บริการของทีมบริการติดตั้ง

  3.1 กรณีติดตั้งวงกบ ทีมบริการติดตั้ง จะติดตั้งวงกบแบบแห้ง(Precast)เท่านั้น

  3.2 ระหว่างการติดตั้งลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า จะต้องอยู่กับทีมบริการติดตั้ง เพื่อแจ้งตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง ก่อนทีมบริการติดตั้งเริ่มการติดตั้ง หากมีการติดตั้งแล้วเสร็จทางลูกค้าแจ้งว่าติดตั้งผิดจุด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหากสินค้าเสียหายในการเปลี่ยนจุดติดตั้ง

  3.3 กรณีการรื้อถอน ทีมบริการติดตั้งสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการรื้อถอน หากสำรวจแล้วมีจุดเสี่ยงเกิดความเสียหาย ทีมบริการติดตั้งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการดำเนินการติดตั้งต่อหรือไม่ ถ้าเกิดความเสียหายทางตามที่ทีมบริการติดตั้งแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหากสินค้าเสียหายทุกกรณี

  3.4 ทีมบริการติดตั้งจะไม่ติดตั้งสินค้าของแบรนด์อื่น ยกเว้นอุปกรณ์เสริมที่ทางลูกค้าแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

  3.5 การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ลูกบิดมอทีส รูตาเมว กลอน และอื่นๆ  ทางลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทฯ ตั้งแต่กำหนดนัดวันติดตั้ง รวมไปถึงลูกค้าต้องเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้พร้อมต่อการติดตั้ง  หากไม่ส่ง รายละเอียดอุปกรณ์เสริมมาก่อน จนมีเหตุให้ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆได้ ทางลูกค้าจะต้องนัดวันติดตั้งใหม่กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง และลูกค้าจะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติมตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ

  3.6 หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ทีมบริการติดตั้งจะเก็บงานด้วยงานปูนหรือกาวซีลีโคนเท่านั้น (ไม่รวมถึงการเก็บงานสี ลูกค้าต้องดำเนินการเก็บงานสีเอง)  

  3.7 เมื่อติดตั้งเสร็จทางทีมบริการติดตั้งจะให้ลูกค้าหรือตัวแทนตรวจสอบสินค้า ความสมบูรณ์ของการติดตั้ง และความสะอาดบริเวณพื้นที่ติดตั้ง จากนั้นลูกค้าต้องเซ็นเอกสารตรวจรับงาน

  3.8 กรณีลูกค้าต้องการให้เข้าติดตั้งในวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางลูกค้าต้องทำการประสานงานขออนุญาติในการให้ทีมบริการติดตั้งเข้าพื้นที่เพื่อให้บริการได้ตามวันที่กำหนด

 4. การรับประกันการติดตั้งและการเคลมสินค้า

  ทางบริษัทฯ จะรับประกัน งานติดตั้งเป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากวันที่ส่งมอบงาน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้อง เท่านั้น หากเกิดปัญหาในการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯจะดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ หากสาเหตุปัญหาดังกล่าวเกิดจากการผลิตสินค้าหรือการติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งทีมบริการการติดตั้งเข้าแก้ไขให้เร็วที่สุด ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


  4.1 รายละเอียดการรับประกันการสำหรับการติดตั้งตามลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

       4.1.1การยึดติดวงกบกับช่องปูน     

       4.1.2การยึดติดบานประตูกับบานพับ     

       4.1.3การติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ทีมบริการติดตั้งเป็นผู้ติดตั้ง

  4.2 เงื่อนไขการเคลมสินค้า

       4.2.1 หากตรวจสินค้าพบว่าสินค้าไม่สมบูรณ์ก่อนการติดตั้ง(โดยทางทีมบริการติดตั้งจะตรวจสอบสินค้าพร้อมลูกค้าก่อนเริ่มการติดตั้ง) ทางบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนสินค้าและนัดหมายวันติดตั้งใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

       4.2.2 สินค้าเกิดการเสียหายระหว่างการติดตั้ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของทีมบริการติดตั้งของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าที่เป็น รุ่นเดิม ขนาดเดิมพร้อมทั้งเข้าติดตั้งให้ใหม่ ตามทำข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯและมีการตรวจสอบงานพร้อมเซ็นเอกสารส่งมอบงาน หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

       4.2.3 กรณีสินค้าเสียหายหรือผิดปกติหลังจากส่งมอบงาน กรุณาแจ้งข้อมูลพร้อมถ่ายภาพสินค้าให้ทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หากบริษัทฯตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะดำเนินการนัดหมายเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด 

       4.2.4 กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดเองโดยไม่ผ่านการการสำรวจ-วัดหน้างานจากทีมบริการติดตั้งจะไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทฯ และไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ทุกกรณี 

       4.2.5 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดขนาดหรือไม่ตรงตามความต้องการโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและสำรวจวัดขนาดหน้างานของทีมบริการติดตั้งบริษัทฯ

 5. การเลื่อนการติดตั้ง

  5.1 กรณีลูกค้าเลื่อนการติดตั้ง ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันติดตั้ง กับที่เจ้าหน้าที่ขายที่ดูแล

  5.2 หากลูกค้าขอเลื่อนกันติดตั้งครั้งแรก จะไม่มีเสียค่าใช่จ่ายใดๆหากทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

  5.3 หากลูกค้าขอเลื่อนการติดตั้งเป็นครั้งที่ 2 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ บริษัทฯกำหนด

  5.4 การกำหนดวันติดตั้งใหม่  ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวันติดตั้งให้กับลูกค้าเลือกวันติดตั้งเท่านั้น

 • เมนู