นโยบายการรับประกันและเปลี่ยนสินค้า

 • การเปลี่ยนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
 • สินค้าที่ทำการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เคยใช้งาน อยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และมีเอกสารใบกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนคืนสินค้าด้วย
 • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่มีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าแตกชำรุดจากการขนส่ง หากลูกค้าเห็นว่าบรรจุภัณฑ์มีความเสียหาย ให้ปฏิเสธการรับสินค้าทันที (รอยถลอกหรือรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกัน)
 • หากความผิดพลาดเกิดจากการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยน / คืนสินค้ากรณีที่ท่านสั่งสินค้าผิดขนาดและทำการติดตั้งไม่ได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

การรับประกันปัญหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

 • ตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ควรตรวจสอบสินค้าในเรื่องของสี คุณภาพสินค้า หลังจากได้รับสินค้าโดยตรงจากบาธติค ภายใน 180 วันทำการ
 • ผู้ติดตั้งไม่ว่าจะโดยช่างผู้ชำนาญหรือติดตั้งด้วยตนเอง ควรตรวจสอบสินค้าในเรื่องของสี คุณภาพสินค้า หลังจากซื้อสินค้า ภายใน 3 วันทำการ

วิธีการแจ้งปัญหา

        ตัวแทน หรือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า แจ้งข้อบกพร่องของสินค้ากับพนักงานขายที่ดูแลท่านหลังจากได้รับสินค้าภายใน 180 วันทำการ และผู้ซื้อจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้แก่ตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า

 • แนบใบเสร็จการชำระเงิน หรือ หลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงและเพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการรับประกันสินค้า
 • รายละเอียดของปัญหาที่พบ (รูปภาพสินค้าเพื่อแสดงว่ามีข้อบกพร่องตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายการรับประกันและเปลี่ยนสินค้า)

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดกรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ตามช่องทางต่อไปนี้
  • Tel: +66 (0) 2-736-1835
  • Line OA: @bathic
  • อีเมล info@bathic.co.th
   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 น. – 16.30 น.

วิธีการแก้ปัญหา

        หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน พนักงานขายที่ดูแลลูกค้าเข้าตรวจสอบสภาพสินค้า (ภายใน 5 วันทำการ) หรือ ลูกค้าจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารการซื้อสินค้ามาที่บาธติค เพื่อรับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้า (ภายใน 5 วันทำการ) เพื่อยืนยันสถานภาพการเปลี่ยนสินค้า

        หากบาธติค ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันและเปลี่ยนคืนสินค้า เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กับลูกค้า หรือ ลูกค้าสามารถจ่ายค่าสินค้าใหม่ทดแทนเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ การส่งสินค้าคืนใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ

        หากสินค้ามีข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันและเปลี่ยนสินค้า โดยบาธติคจะเปลี่ยนสินค้าที่มี สี รูปแบบและคุณภาพเทียบเท่าสินค้าเดิมให้แก่ลูกค้า กรณีไม่มีสินค้าหรือสินค้าหยุดจำหน่ายต่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บาธติคมีสิทธิในการเลือกสินค้าทดแทนที่มีสีรูปแบบ และคุณภาพเท่าเดิมให้แทน ภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะเท่ากับระยะเวลาของสินค้าเดิมที่เหลืออยู่ โดยไม่มีการขยายระยะเวลารับประกันออกไป เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

บาธติค มีสิทธิที่จะส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบสินค้า เก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา หากจำเป็นตัวแทนบาธติคมีสิทธิขาดในการพิจารณาว่าจะทำการ ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหา

ตัวแทนจัดจำหน่าย ร้านค้า พนักงานของร้านค้า ผู้ติดตั้ง และบุคคลอื่น ๆ ไม่มีสิทธิในการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อผูกมัดหรือสาระใด ๆ ในการรับประกันสินค้าระหว่างบาธติคกับลูกค้า

ภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะเวลารับประกันสินค้า

        ตลอดระยะเวลารับประกันสินค้า หากสินค้ามีปัญหาตามที่ระบุไว้ ลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าที่นอกเหนือจากการรับประกันและคืนสินค้า ตามรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

 • ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า บาธติค รับผิดชอบค่าสินค้า 100% ค่าบริการ 100% ของค่าใช้จ่ายจริง
 • ภายหลังจาก 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางบาธติคจะนำเรื่องเข้ากระบวนการตรวจสอบ (ก่อนรับสินค้ารบกวนลูกค้าตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนรับสินค้า)

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงข้อจำกัดหรือสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 • สีของสินค้าจริงมีความแตกต่างจากภาพถ่ายหรือตัวอย่าง
 • การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือผิดวัตถุประสงค์
 • การติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด ติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส หรือ สูงกว่า 45 องศาเซลเซียส
 • อุบัติเหตุ รอยขีดข่วน การกระแทก หรือ รอยตัด
 • การดูแลรักษาที่ผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม
 • ปัญหาที่เป็นผลมากจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี พื้นผิวไม่เหมาะสมต่อการติดตั้ง การเตรียมพื้นที่หรือพื้นผิวที่ไม่เหมาะสมต่อการติดตั้ง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างหรือตกแต่ง
 • ติดตั้งโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ หรือ ติดตั้งโดยสินค้าที่มีข้อบกพร่องที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

 

  •  
 • เมนู