บริการ

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ

ค่าบริการติดตั้งประตูและวงกบ อยู่ที่ชุดละ 1,800 บาท

(เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยราคาค่าติดตั้งจะคิดจากจำนวนชุด ที่ได้ติดตั้งจริงหน้างาน*

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประตูและวงกบของ BATHIC เท่านั้น

มีบริการตรวจวัดพื้นที่ หน้างานให้ ฟรี!

เมื่อใช้บริการติดตั้ง

มีค่าบริการรื้อถอนประตูและ วงกบเดิมอยู่ที่ ชุดละ 300 บาท

*(เฉพาะในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล)

ประเภทงาน
อัตราค่าบริการ / หน่วย
ติดตั้งเฉพาะประตูบานเดี่ยว
1,500 / บาน
ติดตั้งประตูบานเดี่ยวพร้อมวงกบ
1,800 / ชุด
ค่ารื้อถอนวงกบ
300 / จุด
บริการสำรวจ-วัดหน้างาน
ไม่คิดค่าบริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประเภทงานจำนวนราคาติดตั้ง (MSRP)
ประตูบานเปิด เดี่ยว1 บาน1,000
 2 บาน ถึง 10 บาน800
ประตูบานเปิดเดี่ยว + วงกบ1 ชุด1,200
 2 ชุด ถึง 10 ชุก1,000

*รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
**ไม่คิดค่าบริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
***หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า คลิก 

ขอบเขตการให้บริการติดตั้งประตู วงกบ ชุดชาร์ป ชุดซิงค์ และผนังห้องน้ำ

1. พื้นที่ให้บริการ

 • 1.1 เขตบริการติดตั้ง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
 • 1.2 มีบริการติดตั้งนอกเขตพื้นที่บริการ โดยคิดค่าเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

2. การเตรียมพื้นที่หน้างาน

 • 2.1 ลูกค้าจะต้องเตรียมช่องปูนและฉาบเรียบ โดยช่องปูนจะต้องได้ขนาดตามที่สั่งสินค้าเท่านั้น
 • 2.2 พื้นหน้างานมีการปรับพื้น ปูกระเบื้อง ทำธรณี รวมไปถึงการติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ส่วนควบ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทางทีมบริการติดตั้งจึงจะเข้าสำรวจ ตรวจสอบ วัดพื้นที่หน้างาน และให้บริการติดตั้ง
 • 2.3 พื้นที่หน้างานลูกค้าจะต้องไม่มีการปรับเปลี่ยนพื้นหรือขนาดช่องปูนหลังจากทีมบริการติดตั้งเข้าวัดขนาด ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่หน้างาน
 • 2.4 เตรียมช่องทางเดินทำการขนย้ายสินค้าเข้าและออกพื้นที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง หากเกิดความเสียหายของทรัพย์สินโดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจากทีมบริการติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 2.5 กรณีที่ต้องนำสินค้าวางไว้ที่หน้างาน ลูกค้าต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางสินค้า และพื้นที่นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • 2.5.1 ไม่โดนแดด
  • 2.5.2 ไม่โดนฝน
  • 2.5.3 ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
  • 2.5.4 ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อสินค้า

3. การให้บริการของทีมบริการติดตั้ง

 • 3.1 กรณีติดตั้งวงกบ ทีมบริการติดตั้ง จะติดตั้งวงกบแบบแห้ง (Precast) เท่านั้น
 • 3.2 ระหว่างการติดตั้งลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า จะต้องอยู่กับทีมบริการติดตั้ง เพื่อแจ้งตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง ก่อนทีมบริการติดตั้งเริ่มการติดตั้ง หากมีการติดตั้งแล้วเสร็จทางลูกค้าแจ้งว่าติดตั้งผิดจุด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการติดตั้งในจุดใหม่และไม่รับผิดชอบหากสินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนจุดติดตั้ง
 • 3.3 กรณีการรื้อถอน ทีมบริการติดตั้งสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการรื้อถอน หากสำรวจแล้วมีจุดเสี่ยงเกิดความเสียหาย ทีมบริการติดตั้งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการดำเนินการติดตั้งต่อหรือไม่ ถ้าเกิดความเสียหายทางตามที่ทีมบริการติดตั้งแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหากสินค้าเสียหายทุกกรณี
 • 3.4 ทีมบริการติดตั้งจะไม่ติดตั้งสินค้าของแบรนด์อื่น ยกเว้นอุปกรณ์เสริมที่ทางลูกค้าแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น
 • 3.5 การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ลูกบิดมอทีส รูตาแมว กลอน และอื่น ๆ ทางลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทฯ ตั้งแต่กำหนดนัดวันติดตั้ง รวมไปถึงลูกค้าต้องเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้พร้อมต่อการติดตั้ง หากไม่ส่ง รายละเอียดอุปกรณ์เสริมมาก่อน จนมีเหตุให้ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ ทางลูกค้าจะต้องนัดวันติดตั้งใหม่กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง และลูกค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติมตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
 • 3.6 หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ทีมบริการติดตั้งจะเก็บงานด้วยงานปูนหรือกาวซิลิโคนเท่านั้น (ไม่รวมถึงการเก็บงานสี ลูกค้าต้องดำเนินการเก็บงานสีเอง)
 • 3.7 เมื่อติดตั้งเสร็จทางทีมบริการติดตั้งจะให้ลูกค้าหรือตัวแทนตรวจสอบสินค้า ความสมบูรณ์ของการติดตั้ง และความสะอาดบริเวณพื้นที่ติดตั้ง จากนั้นลูกค้าต้องเซ็นเอกสารตรวจรับงาน
 • 3.8 กรณีลูกค้าต้องการให้เข้าติดตั้งในวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางลูกค้าต้องทำการประสานงานขออนุญาตในการให้ทีมบริการติดตั้งเข้าพื้นที่เพื่อให้บริการได้ตามวันที่กำหนด

4. การรับประกันการติดตั้งและการเคลมสินค้า

ทางบริษัทฯ จะรับประกัน งานติดตั้งเป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากวันที่ส่งมอบงาน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้น หากเกิดปัญหาในการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯจะดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ หากสาเหตุปัญหาดังกล่าวเกิดจากการผลิตสินค้าหรือการติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งทีมบริการการติดตั้งเข้าแก้ไขให้เร็วที่สุด ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 • 4.1 รายละเอียดการรับประกันการสำหรับการติดตั้งตามลักษณะ ดังต่อไปนี้
  • 4.1.1 การยึดติดวงกบกับช่องปูน
  • 4.1.2 การยึดติดบานประตูกับบานพับ
  • 4.1.3 การติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ทีมบริการติดตั้งเป็นผู้ติดตั้ง
 • 4.2 เงื่อนไขการเคลมสินค้า
  • 4.2.1 หากตรวจสินค้าพบว่าสินค้าไม่สมบูรณ์ก่อนการติดตั้ง (โดยทางทีมบริการติดตั้งจะตรวจสอบสินค้าพร้อมลูกค้าก่อนเริ่มการติดตั้ง) ทางบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนสินค้าและนัดหมายวันติดตั้งใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • 4.2.2 สินค้าเกิดการเสียหายระหว่างการติดตั้ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของทีมบริการติดตั้งของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าที่เป็น รุ่นเดิม ขนาดเดิมพร้อมทั้งเข้าติดตั้งให้ใหม่ ตามทำข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และมีการตรวจสอบงานพร้อมเซ็นเอกสารส่งมอบงาน หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ
  • 4.2.3 กรณีสินค้าเสียหายหรือผิดปกติหลังจากส่งมอบงาน กรุณาแจ้งข้อมูลพร้อมถ่ายภาพสินค้าให้ทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หากบริษัทฯตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะดำเนินการนัดหมายเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด
  • 4.2.4 กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดเองโดยไม่ผ่านการสำรวจ-วัดหน้างานจากทีมบริการติดตั้งจะไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทฯ และไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ทุกกรณี
  • 4.2.5 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดขนาดหรือไม่ตรงตามความต้องการโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและสำรวจวัดขนาดหน้างานของทีมบริการติดตั้งบริษัทฯ

5. การเลื่อนการติดตั้ง

 • 5.1 กรณีลูกค้าเลื่อนการติดตั้ง ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันติดตั้ง กับที่เจ้าหน้าที่ขายที่ดูแล
 • 5.2 หากลูกค้าขอเลื่อนกันติดตั้งครั้งแรก จะไม่มีเสียค่าใช่จ่ายใด ๆ หากทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • 5.3 หากลูกค้าขอเลื่อนการติดตั้งเป็นครั้งที่ 2 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ บริษัทฯกำหนด
 • 5.4 การกำหนดวันติดตั้งใหม่ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวันติดตั้งให้กับลูกค้าเลือกวันติดตั้งเท่านั้น
 • เมนู